News

by Naya on June 12th, 2012

[h5 icon=”basket”]ඩෙංගු මදුරු බිත්තර පාලනය සඳහා ඉස්‌ගෙඩියන් ගේ දායකත්වයVidusara (Dec. 4, 2013)[/h5]

මදුරු පාලන ක්‍රමවේද අතර ජීවවිද්‍යාත්මක පාලන විධි අගයනු ලබන්නේ එහි ඇති අඩු පාරිසරික බලපෑම හා ඉන් මිනිසුන් කෙරේ ඇති වන අතුරු ප්‍රතිවිපාක අඩු වීම නිසා ය.
මදුරු කීට ගහණ මැඬපැවැත්වීම සඳහා ජීවවිද්‍යාත්මක පාලනයෙහි ලා සුදුසු පෘෂ්ඨවංශීන් අතුරින් වඩාත් අවධාරණය කෙරෙනුයේ මසුන් ගැන ය. එහෙත් යම් ප්‍රදේශයකට පිටතින් මත්ස්‍යයන් හ`දුන්වා දීමේ දී බොහෝ විට තර්ජනයට ලක්‌ ව සිටින ඇතැම් දේශීය මැඬි විශේෂවලට හානියක්‌ ඇති කිරීමේ ප්‍රවණතාවක්‌ ඇත. ඒ එම සතුන් ගේ බිත්තර හා ඉස්‌ගෙඩි අවස්‌ථා එම මසුන් විසින් කා දැමීමෙනි. තවදුරටත් මා`ඵන් ගේ පැතිර යැම සඳහා එකිනෙකට සම්බන්ධ ජල මාර්ග අවශ්‍ය වන අතර හුදකලා පොකුණු, ගස්‌ බෙන, ගල්කෙම්, දියකඩිති සහ තාවකාලික ජලාශ වැනි මදුරුවන් බෝ වීමට හිතකර වූ තැන්වල බොහෝ විට මා`ඵන් දක්‌නට නො ලැබේ.

Read More..

[h5 icon=”basket”]Ninja tadpoles against the dengue menace – Sundaytimes (Nov. 24, 2013)[/h5]

The croaking sounds of frogs after rain, so common a decade ago, is now drowned by the whine of mosquitoes, and new research suggests that the decline in tadpole stocks is fuelling the alarming rise in mosquito numbers and diseases such as dengue.

The research reveals that tadpoles feed on mosquito eggs – in particular dengue mosquito eggs that act as vehicles to transmit the disease through seasons. The new study also reveals a fortuitous cycle in which egg-laying mosquitoes are attracted to water in which tadpoles live, which then gives the amphibian the opportunity to become a predator of the eggs and deplete future mosquito stocks.

Read More..
[divider]

[h5 icon=”basket”]A Tiny Lost Shrub Frog Species Found After 100 Years![/h5]
A group of scientists from the Faculty of Science, University of Peradeniya have rediscovered a tiny frog species that was thought to have been lost, for nearly hundred years.Pseudophilautus semiruber (Tiny-red shrub-frog) is one of the smallest frog species in the world. So far, out of the total of 5000 plus species of frogs in the world, only 46 species smaller than 15 mm are known, which are referred to as diminutive species.

Read More..
[divider]

[h5 icon=”basket”]First Major Survey of Amphibian Fungus in Asia Completed – ScienceDaily (Aug. 17, 2011)[/h5]
An international team of researchers has completed the first major survey in Asia of a deadly fungus that has wiped out more than 200 species of amphibians worldwide.

Read More..
[divider]

[h5 icon=”basket”]Lankan scientists introduce Taruga, a new endemic genus of foam-nesting tree frogs.- Sunday April 17, 2011[/h5]
Boosting Sri Lanka’s image as an amphibian hotspot, a group of Sri Lankan scientists have introduced a new genus of frogs that is endemic to the island. The new group is named Taruga meaning ‘tree climber’ in ancient Sinhala and Sanskrit.

Read More..
[divider]

[h5 icon=”basket”]Super Tiny Frogs discovered in Sri Lanka – 09 Feb. 2011[/h5]
Two new incredibly small frogs have been discovered in Sri Lanka, an island nation off India with at least 100 species of frogs. The new species are in the genus Pseudophilautus, which are shrub frogs native either to Sri Lanka or India. One of the new species, dubbed Pseudophilautus hankeni, survives only in high mountain forests, and will likely be classified as Critically Endangered.

Read More..
[divider]

[h5 icon=”basket”]New leap in shrub frogs- 06 Feb. 2011[/h5]
Already famous as an Amphibian hotspot with some 106 frog species, Sri Lanka now has two more tiny shrub frog species that don’t have a tadpole stage. Malaka Rodrigo talks to the young scientist Madhava Meegaskumbura who discovered them.

The researchers were looking for frogs on a cold night at the edge of the Sinharaja rainforest. Suddenly, one picked up a rapid ticking noise he had never heard before coming from a tea bush. Listening carefully, he started combing the bushes searching for the source of the noise. Looking at the researcher through two really large eyes was a tiny frog with a long snout.

Read More..
[divider]

[h5 icon=”basket”]2008: A promising year for Sri Lanka’s freshwater fish – 04 Jan. 2009[/h5]
by Rohan PETHIYAGODA

As a result of so many of its species having been exploited by the international ornamental fish trade for almost a century, Sri Lanka’s freshwater fish have received more attention from both hobbyists and scientists than almost any other group of animal except perhaps birds. Endemic and colourful species such as the Black Ruby Barb, the Crimson Carplet and Cuming’s Barb, to name just three, have been in common international trade since the early 1930s, a trend that slowed only after conservation attention began to focus on the over-exploitation of this resource in the early 1990s. Today, the World Conservation Union considers 39 species of Sri Lankan fish to be threatened with extinction.

Read More..
[divider]

[h5 icon=”basket”]New fresh water fish species found- 25 Jan. 2009[/h5]
We recently informed you about the discovery of many new species of animals from the Mekong Delta. New species of animals and plants are sometimes discovered in different parts of the world and Sri Lanka is no exception.

A team of Sri Lankan scientists made a new discovery recently – a fresh water fish which has now been named Puntius kelumi.

Read More..
[divider]

[h5 icon=”basket”]New barb was confused with Puntius cumingii- 13 Oct. 2008[/h5]
Sri Lankan scientists have described a new species of barb from southwestern Sri Lanka, which may already be in the aquarium trade.

This description of Puntius reval by Madhava Meegaskumbura, Anjana Silva, Kalana Maduwage and Rohan Pethiyagoda is published in the latest issue of the journal Ichthyological Exploration of Freshwaters.

Read More..
[divider]

[raw][list style=”unordered” type=”type4″]
Fellow’s focus is foggy, froggy forest (http://news.harvard.edu on 8 Nov. 2007 )
Meegaskumbura won the 2007 Frank A. Belamarich Award (http://www.bu.edu on 26 Oct. 2007)

Contributions to Biodiversity Explorations in Sri Lanka  (Raffles Museum News – 05 July 2007)

A new species of shrew discovered from Sri  Lanka – 2007 (http://www.wildlifeextra.com- 2007)
Center for Environment announces new fellows (http://news.harvard.edu/gazette- 31 May. 2007)
Scientists spy dozens of frog species in Sri Lanka (SCIENTIFIC AMERICAN, 11 Oct. 2002)
Sri Lankan tree frogs end game of hide and seek (B.U. Bridge – Oct. 2002)
Researchers discover 100 new frog species (Los Angeles Times, October 2002)
Frog Haven Found in Sri Lanka (BBC, 11 Oct. 2002)
[/list][/raw]
[gototop]